Algemene voorwaarden LadyComp Nederland

 

Inhoudsopgave:

Artikel 1. Definities
Artikel 2. Toepasselijkheid
Artikel 3. Prijzen
Artikel 4. Betalingen
Artikel 5. Levering
Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud
Artikel 7. Ruilen/retourneren van product
Artikel 8. Klachten levering product
Artikel 9. Aansprakelijkheid
Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Artikel 1. Definities

1.1 Gegevens van de ondernemer:

LadyComp Nederland
Hamerstraat 10
NL – 7556 MZ Hengelo

Tel: +31 (0)74 278 09 31
e-mail: info@ladycomp.nl

KIvK-nummer: 08124236
BTW-nummer: NL242.68.569.B01

1.2 Algemene voorwaarden (hierna te noemen “Voorwaarden”): op alle verkopen via LadyComp Nederland zijn de volgende leverings- en betalingscondities van toepassing. U stemt hiermee in wanneer u een bestelling plaatst;
1.3 Onderneming: LadyComp Nederland is een bedrijf dat cycluscomputers en accessoires aanbiedt aan consumenten;
1.4 Consument: een natuurlijke persoon of bedrijf die een overeenkomst op afstand aangaat met de ondernemer;
1.5 Overeenkomst: een overeenkomst op afstand tussen LadyComp Nederland en de consument.

Artikel 2. Toepasselijkheid


2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LadyComp Nederland en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen onderneming en de consument. 
2.2 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de website ladycomp.nl zijn deze voorwaarden steeds van toepassing;
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze voorwaarden via onze website ter beschikking gesteld. Het accepteren van een aanbieding, dan wel het doen van een bestelling houdt in dat deze voorwaarden zijn aanvaard;
2.4 Van het in deze voorwaarden bepaalde, kan uitsluitend schriftelijk worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. Aan eventueel overeengekomen afwijkingen kan de consument geen rechten voor toekomstige transacties ontlenen.
2.5 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door LadyComp Nederland erkend.
2.6 Garantie op een product geldt alleen waar een directe overeenkomst tussen de gebruiker en het bedrijf LadyComp Nederland is. 

Artikel 3. Prijzen


3.1 Alle aanbiedingen van LadyComp Nederland zijn vrijblijvend. LadyComp Nederland behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten zijn uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW. Er worden geen aparte verzendkosten berekend. Vóór het sluiten van de overeenkomst wordt de totaalprijs via onze website gecommuniceerd.
3.3 Voor verzendingen binnen Nederland worden geen verzendkosten berekend.
3.4 LadyComp Nederland kan niet worden gehouden aan prijsvermeldingen die onjuist zijn, bijvoorbeeld als gevolg van invoer-, verschrijvings- of drukfouten. Aan onrechtmatige prijsinformatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 4. Betalingen


Betaling geschiedt geheel vooraf.
4.1 Na het plaatsen van een bestelling ontvangt de consument direct een bevestiging per e-mail met daarin vermelding van de totale kosten. Betaling kan worden gedaan op verschillende wijzen zoals te zien tijdens het bestelproces, maar altijd vooraf.
4.2 In principe wordt de betaling nog dezelfde werkdag verwerkt.

Artikel 5. Levering


5.1 Alle artikelen op de website ladycomp.nl zijn meestal uit voorraad leverbaar. Mocht een  artikel onverhoopt toch een keer niet direct leverbaar zijn, zullen wij de consument in dat geval zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.
5.2 LadyComp Nederland streeft ernaar alle bestellingen uiterlijk binnen 2-3 werkdagen na ontvangst van de betaling te verzenden. Dit gebeurt via PostNL. De cycluscomputers worden aangetekend verstuurt. Mocht de levertermijn om bepaalde redenen afwijken dan krijgt de consument hiervan via e-mail een bericht. 
5.3 Overschrijding van genoemde levertijd geeft de consument niet het recht op schadevergoeding, ontbinding van de overeenkomst of het niet nakomen van enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enige andere daarmee samenhangende overeenkomst mocht voortvloeien.
5.4 De bestelling moet uiterlijk 30 dagen na opdracht zijn geleverd bij de consument. Indien het niet mogelijk blijkt een bestelling binnen 30 dagen te leveren wordt de consument daarover tijdig geïnformeerd en heeft hij het recht de bestelling kosteloos te annuleren. In dat geval zal LadyComp Nederland voor terugbetaling zorgen. Dit geldt niet als de partijen een andere leveringstermijn hebben afgesproken.
5.5 Aan de leveringsplicht van LadyComp Nederland zal zijn voldaan zodra de levering eenmaal is aangeboden.
5.6 In geval van weigering of het niet afhalen van de aangeboden levering komen retourvracht en opslagkosten, alsmede het risico van beschadiging of teloorgang van de zending geheel voor rekening van de consument.
5.7 Aangeboden producten worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist.
5.8 LadyComp Nederland is nooit verantwoordelijk voor gevolgschade.
5.9 Levering is gratis, tenzij anders afgesproken.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud


6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over op de consument, indien deze laatste al hetgeen hij schuldig is aan LadyComp Nederland op grond van de ter zake geleverde producten gesloten overeenkomst(en), heeft voldaan.

Artikel 7. Ruilen/retourneren van product


7.1 Wij doen er alles aan om u via onze website te informeren over de producten. Mocht er desondanks een product zonder opgave van reden niet gewenst zijn, dan heeft consument het recht het product binnen 14 dagen na ontvangst van de bestelling terug te sturen en/of te ruilen.
7.2 Na het verstrijken van deze 14 dagen, of als hij reeds in gebruik is genomen, is LadyComp Nederland niet verplicht het product terug te nemen. De consument kan in dit geval contact opnemen met LadyComp Nederland om te bezien of er een acceptabele oplossing gevonden kan worden.
7.3 Tijdens deze termijn zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Het mag niet in gebruik zijn genomen. Indien hij van zijn recht tot ruiling/retourneren gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren, onbeschadigd en ongebruikt in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren.
7.4 LadyComp Nederland accepteert uitsluitend ruilingen/retouren waarvoor de instructies zijn gevolgd. Ruilingen die niet binnen de gestelde tijd zijn ontvangen of waar een beschadiging of gebruik is ontdekt worden niet geaccepteerd.
7.5 Uw retourzending zal na ontvangst van de goederen per e-mail worden bevestigd. Het aankoopbedrag van de ruiling storten wij binnen 14 werkdagen terug op de rekening waarvan het bedrag afkomstig is.

Artikel 8. Klachten levering product


Klachten met betrekking tot levering en/of kwaliteit van uw bestelling
8.1 Wij doen er alles aan om een perfect product te leveren. Mocht een artikel (na ontvangst en controle) niet geleverd zijn conform de bestelling, dan dient dit per omgaande aan ons gemeld te worden. Dit kan door een email te sturen naar info@ladycomp.nl. Wij zullen het probleem zo spoedig mogelijk oplossen. Dit vervalt wanneer zonder overleg zelf getracht werd het gebrek te herstellen.

Artikel 9. Aansprakelijkheid


9.1 Iedere aansprakelijkheid van LadyComp Nederland, van personeel en producten van LadyComp Nederland voor alle schade, van welke aard ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade, gevolgschade, schade aan roerende of onroerende zaken dan wel aan personen, wordt uitdrukkelijk uitgesloten. Evenmin is LadyComp Nederland aansprakelijk voor de schade die bij uitvoering van de overeenkomst door derden wordt veroorzaakt.
9.2 LadyComp Nederland aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van de producten van LadyComp Nederland. (Voor betrouwbaarheid raadpleeg onze website.)
9.3 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen de consument en LadyComp Nederland, dan wel tussen LadyComp Nederland en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen de consument en LadyComp Nederland, is LadyComp Nederland niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of door grove schuld van LadyComp Nederland.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter


Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze voorwaarden van toepassing zijn, alsmede tussen LadyComp Nederland en de consument waarop deze voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Vragen, klachten en opmerkingen
Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Sluit Menu
×
×

Winkelmand

ACTIE: GRATIS GEZONDHEIDSPAKKET

ACTIE

Bij aankoop van een cycluscomputer ontvang je nu een luxe gezondheidspakket met allerlei leuke, informatieve en gezonde items. Er zijn 30 stuks beschikbaar dus geldig zo lang de voorraad strekt.